۷ توصیه مفید به درونگرا ها

۱- از محدوده ی آسایش خود خارج شوید اجازه ندهید ترس هایتان شما را از تعامل با دیگران باز دارند. داشتن نگاهی خوش بینانه به زندگی باعث جذب دیگران می شود، به همین دلیل با این دید به رویداد های شبکه سازی قدم بگذارید که قرار است با افراد جالبی آشنا شوید و درهای تازه … Read more