گله اورگشم!

نمنه اورگشم اورگشم کی او شی لر کی منیم اختیاریم ده دیر اونلارا ناراحت اولمیم

اورگشم کی بالجه یاخچی شی لری گورم

اورگشم کی هر شی کامل و تمام ایستمیم اوندا هیچ بیر شی اولمیجاغ

اورگشم کی گوتارام همیشه ناراحت گالماغی

اورگشم کی اورگشدیغلاریما ارزش ورم و اوزومی سووم

من ۲ ینی دیل اورگنیرم و اونا گوره چوخ گونیرم اوزومه!

هر گون یازاجاغام و حتما اوز دیلیم ده یازاجاغام