من نمنه ایم

من بیر تکنولوژی عاشیقی من بیر اورگشماخ عاشیقی من بیر دیل اورگشماخ عاشیقی من بیر برنامه نویسی الماخ و اورگشماخ عاشیقی من بیر هنر علاقه ام اولان بیری من بیری که طراحی و مهندسی الماخ عاشیقی من بیریم کی هرشی جورماخ اول دن گوشماخ عاشیقی من یازماخ عاشیقی من بو آم هرکیم سعی الیه منی دغیشتره کلا کنارا گویاجاغام بیلسن خلاص

چوخ دانیشمیجاغام خلاص هیچ کسه هیچ اطلاعات اوزمونن ورمیجاغام بونان قاباخ دا اشتباه المیشم!