آرامش تکه گم شده زندگی من

نمی دونم چرا ولی با هرچیزی آرامش خودم رو از دست میدم و کلا به هم میریزم باید تمرین کنم که این طوری نشه باید شروع کنم به ورزش روزانه ورزش روزانه باعث میشه که بتونم راحت تر ز